Vad är bygglovsbefriat?

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Bastu 426X262

Det behöver inte alltid innebära att du måste söka bygglov eller göra en anmälan när du tänker bygga. På den här sidan finns exempel på åtgärder som inte kräver bygglov eller anmälan till oss. 

På en fastighet bebyggd med en- och tvåfamiljshus får du utan bygglov göra följande kompletteringar:

  • Färga om byggnader inom områden med detaljplan, om byggnadens karaktär inte ändras väsentligt.
  • Sätta upp ett öppet staket.
  • Bygga altangolv, om altangolvet inte kommer högt ovanför markytan.
  • Med mur eller plank anordna skyddade uteplatser i anslutning till bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig mer än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.
  • Anordna skärmtak över sådana uteplatser som anges ovan eller över altaner, balkonger eller entréer, om skärmtakets/skärmtakens totalyta inte är större än 15 kvadratmeter och inte sträcker sig närmare gränsen än 4,5 meter.
  • Uppföra komplementbyggnader (friggebodar) i omedelbar närhet till bostadshuset, om byggnadernas totala byggnadsarea inte är större än 15 kvadratmeter, taknockshöjden inte överstiger 3 meter och byggnaderna inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Observera!

Mur, plank, skärmtak, öppet staket eller friggebodar som placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter kräver grannemedgivande. Detta krav gäller även gränsen mot gata, park eller dylikt.

Sammanhållen bebyggelse

Med sammanhållen bebyggelse menas, enligt plan- och bygglagen:  ”bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark”.

Bor du utanför sammanhållen bebyggelse gäller vissa lättnader för byggande:

  • Du får göra en liten tillbyggnad av bostadshus utan bygglov.
  • Du får uppföra komplementbyggnader i omedelbar närhet av huvudbyggnaden utan bygglov.

Observera!

Att även om du bor utanför sammanhållen bebyggelse måste du ha grannens tillåtelse om komplementbyggnaden eller tillbyggnaden hamnar närmare tomtgränsen än 4,5 m. Det är lämpligt att medgivandet är skriftligt. Men om berörda grannar inte ger sitt medgivande kan man söka bygglov och få sin sak prövad av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Särskilt om komplementbyggnader

Om komplementbyggnad placeras närmare allmän väg än huvudbyggnaden kan Trafikverkets tillstånd behövas, detta gäller även vid byggande av utfart till allmän väg. Du ska också tänka på att även om en komplementbyggnad inte kräver bygglov kan strandskyddsdispens krävas.

Särskilt om jord- och skogsbruksfastigheter

Ekonomibyggnader som behövs för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring är inte bygglovspliktiga. För skogsbrukets behov får du till exempel bygga en skogskoja för matrast och förvaring av verktyg. Tänker du bygga ett stall för ridhästar på en jordbruksfastighet krävs det bygglov, då det inte räknas till jordbruksnäringen.

Publicerad den 7 mars 2017