Strandskydd

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Gräs vid vatten

Om du vill bygga något på mark som ligger inom strandskyddat område, är det viktigt att du känner till vad strandskyddet innebär. Strandskydd finns i hela Sverige och är en lag som stärker allemansrätten vid vatten.

Syftet med strandskyddet är att alla ska kunna komma ner till sjöstranden eller fritt kunna ströva längs bäcken, och inte bara den som äger marken.

Strandskyddet skyddar även växter och djur. De flesta tycker nog att det är angeläget att skydda värdefulla stränder i vår natur, eftersom de är en stor tillgång för vårt land.

På den här sidan och via länkarna under "relaterad information", kan du hitta information om strandskydd. Vad du får och inte får göra inom skyddat område, och hur du ska göra om du nu vill bygga inom strandskyddat område.

Webbutbildning om strandskydd

Klicka på länken nedan för att komma till en enkel utbildning som svarar på de vanligaste frågorna om strandskydd. Presentationen tar cirka 20-30 minuter.

Webbutbildning om strandskydd (länk öppnas i nytt fönster)

Vad innebär strandskyddet?

Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot att:

  • Uppföra nya byggnader eller ändra de som redan finns, så att de kan användas till något annat ändamål.
  • Gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer.
  • Utföra andra anläggningar eller anordningar som strider mot strandskyddets syfte, det vill säga försämrar tillgängligheten enligt allemansrätten eller väsentligt försämrar livsvillkoren för växter och djur. Exempel på detta är båthamnar, bryggor, parkeringsplatser och golfbanor.
  • Utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv, till exempel fälla träd, gräva eller gödsla.

Även små vattendrag är skyddade. Dessa är viktiga för den biologiska mångfalden. Redan påverkade vattendrag omfattas också av strandskyddsbestämmelserna.

Även i en glesbygdskommun som Storumans kommun ska vi hantera dessa frågor på ett sätt som bidrar till att syftet med strandskyddsbestämmelserna nås. Detta gör vi genom att tillämpa bestämmelserna på ett ansvarsfullt sätt, där vi också tar till vara på utrymmet för anpassning till de lokala förutsättningarna.

Dispens – en tillåtelse

Du kan få tillåtelse för att bygga, göra anordningar, eller ändra i ett strandskyddsområde. Tillåtelsen kallas dispens. Du kan till exempel få dispens för att bygga en brygga eller ett förråd om du har godtagbara skäl. Åtgärden får inte försämra för friluftslivet eller för djur och växter.

Dispens söker du hos kommunen, eller hos Länsstyrelsen om det skulle vara så att området också är skyddat som nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturvårdsområde, naturminne, biotopskyddsområde, djur- och växtskyddsområde, natura 2000 eller landskapsbildsskydd.

Ansökan om strandskyddsdispens

Du ansöker om dispens från strandskyddet hos oss. När du ansöker om strandskyddsdispens ska ansökningsblanketten för strandskyddsdispens fyllas i. På blanketten finns information om vilka andra handlingar som vi behöver.

Vi behandlar en ansökan om strandskydddispens ofta samtidigt med en ansökan om förhandsbesked om att kunna få ett bygglov på en plats inom strandskyddat område.

Strandskyddsdispensen hanteras enligt bestämmelserna i miljöbalken, medan förhandsbeskedet hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser. Vi hanterar ärendena i ett sammanhang, men måste ändå fatta två olika beslut.

Publicerad den 13 februari 2017