Kartor och mätning

En mätare står med utrustning vid en enskild väg

Tekniska avdelningen ansvarar för kart- och mät-verksamheten, både för kommunens interna verksamhet och till externa kunder. Vi kombinerar den senaste tekniken med mångårig erfarenhet av traditionella mätmetoder. Resultatet blir effektiva mätningar och kartor av högsta kvalitet.

GIS

Geografiska informationssystem (GIS), är ett datorbaserat system för att samla in, lagra, analysera och presentera geografisk data. Möjligheten att koppla ihop systemet med databaser, register och andra system underlättar analyser och bidrar till att öka effektiviteten inom kommunens verksamheter. 

Koordinatsystem

Idag sker utbyte av lägesbunden information, kartor, koordinatuppgifter och ritningar både över kommungränser och mellan flera olika aktörer. Övergången till ett nationellt enhetligt koordinatsystem förenklar insamling och användning av geografisk information. Det förenklar möjligheten att utbyta data mellan olika aktörer på lokal, regional och nationell nivå.

Införandet av Sweref 99 och RH2000 medför att: risken för felaktig lägesinformation i krissituationer reduceras, behovet av transformationer minimeras, effektiv användning av olika organisationers data möjliggörs och behovet av dubbellagrade data minskas. Det blir lättare att använda sig av GNSS-teknik (t ex GPS) eftersom man vid GNSS-mätning i Sverige mäter direkt i koordinatsystemen Sweref 99 och RH2000.​

För Storumans kommun gäller koordinatsystemen Sweref 99 15 45 (i plan) och RH2000 (i höjd) och därför kommer alla leveranser av geografiskt lägesbunden information att ske i dessa. 

Publicerad den 7 september 2023