Byggherre

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Byggnadsarbete

Byggherre kallas enligt lagen den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten.

Byggherren ska se till att arbetena utförs enligt lag och enligt de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen. Exempel på föreskrifter är Boverkets byggregler och exempel på beslut är beslut om bygglov, beslut om kontrollplan och beslut om förbud att fortsätta byggnadsarbeten.

Besluten tas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden ska övervaka att lagen följs samt fatta de beslut och göra de ingripanden som lagen kräver. Den som ställs till svars om lagen inte följs är byggherren.

Publicerad den 20 mars 2017