Bygglovsprocessen

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Del av timmerhus

Du som har ett byggprojekt på gång har en hel del att tänka på. Nedan finns en beskrivning på bygglovsprocessen vilken kan hjälpa dig att planera ditt byggande.

En bygglovsprövning startar när miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fått in och diariefört alla handlingar som behövs där ditt byggprojekt granskas utifrån en helhetssyn. Hur stämmer byggprojektet med gällande planer och hur passar det in i grannskapet? Utformningen berör både dig, dina grannar och den gemensamma bebyggelsemiljön.

Hänsyn tas även till frågor som berör annan lagstiftning än de renodlade byggreglerna, som exempelvis natur- och kulturmiljöfrågor.

Tekniskt samråd

När du fått bygglov blir du och den du utsett till kontrollansvarig, och eventuellt övriga som vi anser ska delta, kallad till ett tekniskt samråd. Vid samrådet diskuteras de tekniska frågor som finns i byggprocessen samt de handlingar som krävs för att frågan om startbesked kan prövas. Byggnadsinspektören går igenom förslaget till kontrollplan och kompletterar eventuellt med nya eller reviderade kontrollpunkter.

Vid samrådet tar man också upp frågan om byggfelsförsäkring, förekomst av farligt avfall, behov av utstakning, behov av ytterligare samrådsmöten med mera. Samrådet ska protokollföras. Ibland vid enklare ärenden kan vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen anse att ett tekniskt samråd inte behövs.

Startbesked

När eventuella kompletteringar som tagits upp i det tekniska samrådet kommit in till oss och åtgärden kan antas uppfylla lagkrav och regler godkänner kommunen med ett startbesked att åtgärden får påbörjas. Tänk på att om du påbörjar byggnationen innan startbesked utfärdats medför det sanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök

Kommunen ska minst en gång under arbetet besöka den plats där åtgärden genomförs. Besöket ska protokollföras. I vissa enklare ärenden behövs inget arbetsplatsbesök.

Slutsamråd

När byggnadsarbetet är klart kallar vi till ett slutsamråd. På slutsamrådet går byggnadsinspektören, byggherren (du som står för byggnationen), den kontrollansvarige och eventuellt övriga som kallats till samrådet igenom byggprojektets protokoll och kontrollplanen. Slutsamrådet ska normalt ske på arbetsplatsen. Slutsamrådet ska protokollföras.

Slutbesked

När du som byggherre har visat att alla krav enligt lovet, kontrollplan, startbeskedet samt övriga krav är uppfyllda utfärdas ett slutbesked och byggnaden kan tas i bruk. Om du tar byggnaden i bruk innan slutbesked utfärdats medför det en sanktionsavgift.

Publicerad den 8 februari 2017