Kontrollplan

Stomresning

Det är du som byggherre som ser till att byggnads-, rivnings- och markarbeten utförs enligt gällande bestämmelser. Du ska också se till att tillräcklig kontroll utförs för att kraven ska uppfyllas.

Kontrollen ska sammanställas i en kontrollplan som ska fastställas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan arbetet påbörjas.

Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen och de författningar som utfärdats med stöd av denna lag.

I kontrollplanen ska det anges:

  • vilken kontroll som ska utföras och vad den avser. (Hur och mot vad).
  • vem som utför kontrollen.
  • när kontrollen är utförd.
  • när och vilka arbetsplatsbesök som ska utföras av oss.
  • vilka intyg och övriga handlingar som ska visas för oss.
  • vilka anmälningar som ska göras till oss.

Som byggherre har du ansvaret för byggnadens tekniska egenskaper och du är den som ska se till att det finns ett förslag på kontrollplan. Kontrollplanen omfattar endast kontroll mot de tekniska samhällskraven som är uppräknade i plan- och bygglagen, kapitel 8 § 4, se länken till höger.

Dokumenterad egenkontroll

Kontrollen kan utföras som dokumenterad egenkontroll eller av fristående sakkunnig. Den kontroll som utförs i projektet ska dokumenteras. Detta sker oftast genom att entreprenören/projektören själv dokumenterar sin kontroll i checklistor som anpassats till kontrollplanen enligt plan- och bygglagen. Om entreprenören eller projektören inte har något eget kontrollsystem med checklistor, måste du som byggherre upprätta sådana.
 
Kontrollen kan dokumenteras genom exempelvis:

  • protokoll - exempelvis besiktningsprotokoll från installationsbesiktning av kamin.
  • intyg - exempelvis intyg från certifierad sakkunnig inom brand att arbetet utförts enligt brandskyddsdokumentation och att kontroll utförts enligt denna.
  • checklista - bockas av och verifieras av den ansvarige efter utförd kontroll.
  • fotografier - detaljer som är viktiga att kontrollera och som byggs in i konstruktionen kan vara lämpliga att fotografera.
Publicerad den 13 mars 2017