Fastigheter och lantmäteri

Det är Lantmäteriet som har ansvar för lantmäteriförrättningar och fastighetsregister.

Dit vänder du dig om fastighetsindelningen behöver ändras (exempelvis om du köper eller säljer mark) eller om en gemensamhetsanläggning behöver inrättas (exempelvis för vägar eller vatten och avlopp). Ledningsrätter kan bildas och om det finns oklarheter avseende fastighetsgränser eller servitut kan en fastighetsbestämning göras.  Allt detta sker vid en lantmäteriförrättning.

Mer information om bland annat lantmäteriförrättningar, fastighetsbeteckning och register, servitut, samfällighetsförening, lantmäteriarkiv och historiska kartor hittar du på lantmäteriets webbplats.

Publicerad den 7 februari 2018