Spiketält

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd

På våra Campingar blir det allt vanligare att förstugor, så kallade ”spiketält” etableras. Dessa spiketält byggs på avsedd campingplats och övergår till att bli en fast byggnad under hela året. Husvagnsägaren ”dockar” sin husvagn mot detta spiketält.

Plan och Bygg Lagen (PBL 1. KAP § 4) förtydligar att det krävs bygglov för dessa Spiketält. Vid olika tillfällen önskas dessa spiketält placeras inom strandskydd varpå strandskyddsdispens krävs. Byggloven kan prövas inom ett campingområde efter ansökan av verksamhetsutövare eller enskild husvagnsägare för enstaka spiketält.

Miljöbalken (1998:808) 2. KAP. Allmänna hänsynsregler. Campingägare som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall bland annat ska skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.

(BFS 2011:5, ALM) Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader.

Regelsamling för byggande, BBR. Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska förutsätta att brand kan uppkomma. Brandskyddet ska utformas med betryggande robusthet så att hela eller stora delar av skyddet inte slås ut av enskilda händelser eller påfrestningar.

Inom campingområden med detaljplan fastställer planbestämmelserna riktlinjerna. Inom områden utan detaljplan är det upp till upplåtaren/campingen att lämna riktlinjer. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden visar exempel på hur en anordning med spiketält och skärmtak över husvagn kan tillåtas. Ritningarna finns i högre upplösning om du klickar på länken nedan:

Anvisningar för spiketält (pdf, öppnas i nytt fönster)

Spiketält 1

Spiketält2

Spiketält fasad 2

Anvisningar för spiketält (pdf, öppnas i nytt fönster)

Publicerad den 13 december 2017