Så ansöker du

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Byggprojekt i fjällen

Bygglov behövs i de flesta fall när du ska uppföra en byggnad, göra en tillbyggnad eller utföra någon annan form av byggnadsarbete på din fastighet. Här får du reda på vilka handlingar som ska lämnas in till oss.

Ifylld och underskriven ansökan om bygglov lämnas in till oss tillsammans med:

  • Anmälan av kontrollansvarig.
  • Teknisk beskrivning där till exempel hållfasthetsberäkning på takstolar redovisas 
  • Plan- och fasadritningar (i skala 1:100). Ritningarna ska vara exakta och tydliga med ritningshuvud i nedre högra hörnet.
  • Situationsplan (i skala 1:400 eller 1:500) som ska redovisa samtliga byggnader på tomten och avstånd från den sökta byggnaden till två tomtgränser.
  • Nybyggnadskarta vid nybyggnad och används då som underlag till situationsplanen där sockelhöjd/färdigt golv redovisas i meter över havet. Nybyggnadskartan ansöks om hos kommunen. 
  • Eventuell markplanering visas på situationsplanen. 
  • Beskrivning av projektet. Byggnadens/lokalens användningsområde, val av utvändiga material och färger samt lösningar för dagvattenavrinning, parkering eller liknande.
  • Ska golvbrunnar inmonteras i garage eller förråd krävs att de är utrustade med godkänd oljespärr.

 Alla handlingar ska vara kopierade på ett vitt papper med svart text och svarta linjer. Glöm inte att måttsätta aktuella delar samt avstånd till gata och tomtgräns.

I övre kanten av denna sida finns en grön flik för E-tjänster där finns information och exempel på handlingar som behövs för en bygglovsansökan.

Byggfelsförsäkring

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om byggfelsförsäkring behövs. För nybyggnad av permanentbostad behövs alltid en byggfelsförsäkring. Om du bygger i egen regi, utan entreprenörer, behöver du inte teckna någon byggfelsförsäkring.

Grannemedgivande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden begär in grannemedgivande när det krävs. Det kan handla om att åtgärden innebär avvikelse från detaljplan, ligger närmare tomtgräns än 4,5 meter eller är en nylokalisering.

Avvakta skriftligt beslut

Påbörja inte ditt byggprojekt ínnan miljö- och byggnadsnämnden har gett dig bygglov och startbesked. Beslutet är alltid skriftligt.
Senast tio veckor från att din ansökan är komplett ska du normalt sett få beslut om ditt bygglov. Om du vill ändra något under arbetets gång ska du lämna in reviderade ritningar.
Bygglovsansökningar är avgiftsbelagda. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige.

Publicerad den 6 februari 2017