Rivning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Rivningsobjekt

Det krävs nästan alltid en rivningsanmälan då du ska riva en byggnad, även om den bara ska rivas delvis. Inom detaljplanerat område krävs dessutom ett rivningslov.

När du ska riva en byggnad helt eller delvis krävs rivningslov om byggnaden ligger inom detaljplanerat område och inom områdesbestämmelser om kommunen har bestämt det.

Rivningslov

För att ansöka om rivningslov måste du:

  • ansöka via vår e-tjänst eller blankett (dessa hittar du under den gröna fliken överst i bild)
  • situationsplan i skala 1:400 eller 1:500 som visar byggnaden som ska rivas.
  • rivningsplan, exempel finns i rutan till höger.

När ansökan om rivningslov lämnats in och diarieförts granskar vi på miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om byggnaden eller byggnadsdelen omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser. Byggnaden kanske bör bevaras på grund av dess historiska, kulturhistoriska eller konstnärliga värde.

Rivningsanmälan

När en byggnad ska rivas helt eller delvis, även när rivningslov inte krävs, behövs nästan alltid en anmälan med rivningsplan. Detta gäller om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område. Kravet på anmälan gäller inte ekonomibyggnader för jord- och skogsbruk samt komplementbyggnader. Syftet med anmälan är bland annat att säkerställa att materialet från rivningen tas om hand på ett säkert och miljömässigt bra sätt.

Viktigt!

Om du ska riva en byggnad är det viktigt att du känner till var asbest kan finnas och att du hanterar asbesthaltigt material på rätt sätt. I byggnader kan också finnas annat miljöfarligt material som pcb och kvicksilver. En inventering av miljöfarliga ämnen i rivningsobjektet kan behövas av sakkunnig och kanske även hjälp av sakkunnig med sanering.

Publicerad den 7 februari 2017