Installation av eldstad

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Martin Bengtsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 74

Tommy Larsson
Byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 62

Besöks- och telefontider
Måndag-fredag mellan klockan 08:00-16:30
På torsdagar kan vi finnas tillgängliga på Tärna samservice i Tärnaby. Om du vill besöka oss så ta kontakt med oss före så kan vi boka in en tid.

Ansvarig nämnd
Skorsten

Vid installation eller väsentlig ändring av eldstad och rökkanal krävs alltid en anmälan till oss. Detta gäller oavsett vilken typ av byggnad du tänker göra installationen i. Rådgör gärna med skorstensfejarmästaren eller annan sakkunnig redan i planeringsskedet om vilka regler som gäller för din byggnad.

För att anmäla en installation av eldstad och rökkanal ska du skicka in följande handlingar till oss:

  • ifylld och underskriven anmälan. 
  • planritning - redovisning av eldstadens placering i byggnaden. 
  • fasadritning - redovisning av skorstenens utformning. 
  • sektionsritning - redovisning av rökkanalens dragning. 
  • information om vilken typ av eldstad och rökkanal som installeras, till exempel produktblad.
  • kontrollplan vid komplicerade installationer där bärande konstruktioner i byggnaden påverkas.

Vi kontaktar dig om vi behöver kompletterande handlingar.

Avgift

En fast granskningsavgift tas ut i samband med anmälan för installation av eldstad och rökkanal. Faktura på avgiften skickas ut efter att du fått ditt beslut. Sanktionsavgift kan bli aktuell om du inte gör anmälan innan du installerar en ny eldstad eller rökkanal.

Slutbesked

Innan eldstaden får tas i bruk ska ett slutbesked utfärdas från oss. För att slutbeskedet ska kunna utfärdas måste följande handlingar skickas in:

  • besiktningsprotokoll. Vid besiktningen kontrolleras att eldstad och rökkanal installerats på rätt sätt och med rätt brandskydd. Vid besiktningen kontrolleras även att takskyddsanordningar som takstege och glidskydd för lös markstege uppfyller kraven. 
  • anmälan om färdigställande och begäran om slutbesked för installation av eldstad.
Publicerad den 14 februari 2017