Patientsäkerhetsberättelse

Vårdgivaren ska enligt patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhets-berättelse av vilken det ska framgå:

  • hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår,
  • vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten, och
  • vilka resultat som har uppnåtts.

Patientsäkerhetsberättelsen behandlas och antas av omsorgsnämnden.

 

Publicerad den 1 april 2019

Relaterad information