Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Ann-Charlotte Reisek
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Telefon: 0951-142 71

Ansvarig nämnd

MAS ansvarar för hälso- och sjukvård i kommunens särskilda boenden och för personer som vistas i dagverksamhet.

MAS ansvarsområden är att:

  • Ha tillsynsansvar över den kommunala hälso- och sjukvården.
  • Upprätta, aktualisera och förnya riktlinjer för hur vården/omsorgen skall bedrivas så att den enskilde garanteras en god och säker vård.
  • Se till att journaler - dokumentation förs enligt föreskrifter i patientdatalagen.
  • Se till att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.
  • Utarbeta rutiner för avvikelsehantering samt utreda de händelser som anmäls till socialstyrelsen.
  • Göra uppföljningar av vårdinsatser i verksamheten utifrån MAS-funktionens uppdrag och redovisa för nämnden.