Mottagningsenheten hos individ- och familjeomsorgen

Utsikt från Tärnaby

Från och med den 2 september 2019 så gjorde Individ- och familjeomsorgen i Storumans kommun en organisationsförändring som innebar en del nya rutiner, bland annat en ny mottagningsenhet.

Mottagningsenhet

Vid ansökan om stöd och vid orosanmälan gällande barn och vuxna tar man kontakt med vår mottagningsenhet som består av förste socialsekreterarna. De tar emot samtliga nyansökningar och orosanmälningar och gör en första bedömning om utredning skall inledas eller inte.

Skall utredning inledas så fördelas ärendet vidare antingen till våra tre socialsekreterare som handlägger barn-, ungdoms- och familjerättsärenden eller till våra två handläggare för vuxna och ekonomiskt bistånd. 

Telefonnumret till vår mottagningsenhet är 0951-140 22 och telefontiden måndag-onsdag kl 9:00-11:00 samt fredag kl 9:00-11:00. Du kan även ta kontakt genom att maila till mottagningsenheten@storuman.se. Vid akuta ärenden övrig tid ring kommunens växel på 0951-140 00.

Är du eller din/dina närstående under utredning eller har ett pågående stöd så vänder du dig direkt till ansvarig handläggare/socialsekreterare.Deras telefontider är  måndag-onsdag kl 9:00–10:00 samt fredag kl 09:00-10:00 som gäller.

Publicerad den 17 juni 2019