Sekretess i socialtjänsten

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Telefontid:
Mottagningsenheten Storuman kommun
Måndag, tisdag, onsdag och fredag kl 09.00-11.00
Telefon: 0951-140 22 
Fax: 0951-140 56

Ansvarig nämnd

Socialtjänsten bygger på människors självbestämmanderätt och rätt till integritet. Personal inom socialtjänsten får inte lämna ut uppgifter om dina personliga förhållanden. 

Med personliga förhållanden avses i praktiken alla uppgifter om dig, till och med adressuppgift eller att du är registrerad i socialregistret. Personer som får service eller bistånd från socialtjänsten ska kunna vara säkra på att uppgifter om dem och deras personliga förhållanden inte ämnas ut till andra, utom när de själva har samtyckt till det. Undantaget gäller om det finns stöd i lagen. Anmälningsplikt som följer av lag eller förordning bryter sekretessen, till exempel vid en anmälning enligt Lex Sarah eller om barn far illa.

Samtycke från den uppgifterna rör medför att sekretesskyddade uppgifter kan lämnas ut. Samtycket behöver inte vara skriftligt. Ett muntligt samtycke kan dock lämpligen noteras i den enskildes personakt eller motsvarande. Ett samtycke kan när som helst dras tillbaka.

Inom socialtjänsten gäller följande huvudregel: 26 kap 1 §1 st offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) anges "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon honom närstående lider men."