LSS, stöd och service

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktpersoner

Ida Olofsson
0951-140 39
ida.olofsson@storuman.se

Martina Andersson
0951-140 54
martina.andersson@storuman.se

Ansvarig nämnd

Personer med omfattande och varaktig funktionsnedsättning kan få hjälp och stöd i sitt dagliga liv. Alla som arbetar inom handikappomsorgen har tystnadsplikt.

Om du har en funktionsnedsättning kan kommunens handikappomsorg ge dig hjälp och stöd i olika situationer.

LSS, lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade omfattar:

 • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknade tillstånd (personkrets 1).
 • Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom (personkrets 2).
 • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service (personkrets 3).

Dessa insatser kan du ansöka om:

 • biträde av personlig assistent (gäller endast om du är yngre än 65 år)
 • ledsagarservice
 • biträde av kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
 • bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig (gäller endast för de som tillhör personkrets 1 och 2).

Så ansöker du

Den som har behov av insats enligt LSS ansöker om det på en särskild blankett. Huvudregeln är att den som önskar insats själv gör ansökan och för sin egen talan. Om den enskilde inte kan föra sin egen talan behövs hjälp av en god man eller förvaltare.

Utredning, bedömning och beslut

När LSS-handläggaren får in en ansökan startas en utredning. Utredningen innebär att det görs en personkretstillhörighet och en individuell behovsbedömnning för att se hur behoven bäst kan tillgodoses. Utredningen ligger sedan till grund för ett beslut som innebär att ansökan antigen beviljas eller avslås.

Den som inte är nöjd över sitt beslut har rätten att överklaga. Information om hur det går till lämnas av LSS-handläggaren.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom handikappomsorgen har tystnadsplikt. Det innebär att personal inte får föra vidare sådant hon eller han får kännedom om rörande den enskildes personliga förhållanden utan att först fått dennes samtycke.

Publicerad den 18 februari 2019