Bostadsanpassning

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Omsorgsförvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: on@storuman.se

Kontaktperson
Vanja Danielsson
072 230 33 91
vanja.danielsson@storuman.se

Ansvarig nämnd
Person på väg upp mot utsikten i permobil

Syftet med bostadsanpassningsbidrag är att du ska kunna bo kvar i din bostad, även om du har en funktionsnedsättning. På den här sidan har vi sammanställt vanliga frågor och svar om bostadsanpassning.

Vem kan söka bostadsanpassningsbidrag?
Det är du som har funktionsnedsättning, eller du som delar hushåll med en person med funktionsnedsättning, som kan söka Bostadsanpassningsbidrag.

När kan jag få bostadsanpassningsbidrag?
För att få bostadsanpassningsbidrag ska vissa villkor uppfyllas. Det ska vara en permanent bostad där du är folkbokförd, det ska gälla fasta funktioner och behoven ska vara av långvarig eller bestående art. Innan bidrag söks ska du ha prövat om behovet istället kan lösas med olika hjälpmedel.

Vad kan man få bidrag till?
Det du får hjälp med är primära funktioner och dit räknas t.ex. att förflytta sig inom bostaden, att kunna ta sig in och ut ur bostaden, ha tillgång till en uteplats, att laga mat, äta, sova, vila, umgås, sköta sin hygien och tvätta. En del av ovanstående funktioner är sådana att de kan utföras av någon annan i hushållet och dit räknas t.ex. att tvätta och gå ut med soporna, och då beviljas inte bidrag.

Man anpassar det som finns och skapar inte något nytt. Det är alltid den enklaste och billigaste fungerande lösningen som gäller.

Begränsningar
Bidrag lämnas inte om åtgärderna behöver göras av andra orsaker som eftersatt underhåll, byggnadstekniska brister, eller avsevärda brister i grundläggande bostadsfunktioner.

Om man flyttar till en ny bostad lämnas inte bidrag till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.

Nödvändig åtgärd
Sökt åtgärd beviljas endast om den är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig. Du behöver intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig som kan styrka din funktionsnedsättning och att den sökta åtgärden är nödvändig för att bostaden ska vara ändamålsenlig för dig.

Undantag är om ansökan gäller spisvakt, utjämning av trösklar, uppsättning av ledstång i trappa eller stödhandtag i övriga rum utom badrum. I de fallen behövs inget intyg.

Ansökningsblankett
Ansökningsblanketten lämnas ut av t.ex. arbetsterapeuten vid hembesöket inför intygsskrivningen. Men blanketten kan också skrivas ut via kommunens e-tjänster, eller skickas per brev till dig. Ring bostadsanpassningshandläggaren om du vill få ansökan per brev.

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag är skriven utifrån att det är den sökande som ska ta in offerter för arbetet.

Vid större åtgärder såsom kök eller hygienutrymmen kräver kommunen att du som sökande begär in offerter från tre olika företag som du presenterar för handläggaren för bostadsanpssning.

Bidraget kommer att utgå från den billigaste offerten. Om du som sökande väljer ett dyrare alternativ står du själv för mellanskillnaden. Det finns ingen garanti för att bidrag kommer att lämnas till hela åtgärdskostnaden.

Du är själv ansvarig att beställa hantverkare. Förslag på hantverkare kan du få hos handläggaren.

Efter slutbesiktning av anpassningen betalar kommunen ut bidraget till dig och du betalar sedan hantverkskostnaderna.

Kostnader
Det är gratis att ansöka om bostadsanpassningsbidrag, och om ansökan bifalls får man vid uppvisande av kvitto, tillbaka sina utlägg för offerter eller bygglov.

Ett intyg från kommunens arbetsterapeut eller fysioterapeut kostar 350 kr. Intyg från annan vårdgivare kan ha ett annat pris. Intyg ses som sökandens bevisbörda, och ges ingen ersättning för oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Så här söker du bidrag

  • Du fyller i ansökningsblanketten själv eller tillsammans med en anhörig eller kontaktperson. Du kan även be handläggaren hjälpa dig att fylla i ansökan.
  • Fastighetsägaren (samtliga om det finns flera) ska skriva under blanketten och därigenom godkänna bostadsanpassningen. Detta är en förutsättning för att bidrag ska kunna beviljas.
  • Bifoga intyg från arbetsterapeut eller annan medicinskt sakkunnig som styrker att de åtgärder du söker bidrag för är nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.
  • Bifoga de offerter som du begärt in från olika hantverkare

Fler frågor?
Har du frågor kan du kontakta kommunens kundtjänst på telefon 0951-140 00, och be att få prata med bostadsanpassningshandläggaren.

Ansökan med bilagor skickas till:

Storumans kommun
Bostadsanpassning
923 81 Storuman

Mer information finns på Boverkets hemsida

Publicerad den 14 juli 2023