Strandnära lägen

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Fiskare efter Gilliluoktens strandkant
Fotograf: Ulrika Kjellsdotter

Kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 att fastställa ett tematisk tillägg för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-plan) till den kommunövergripande översiktsplanen. Syftet med planen är att få fram ett samlat dokument som utifrån de nya reglerna i miljöbalken och plan- och bygglagen visar hur kommunen tänker behandla frågor om byggande och exploatering inom strandskyddsområdet.

En viktig del av planen är att översiktligt redovisa var landsbygdsutveckling kan utgöra ett skäl till dispens från strandskyddet för ett attraktivt boende.

Utpekandet av områdena innebär inte att kommunen kommer att vara initiativtagare till utveckling av områdena. Planen ska ses som ett kommunalt ställningstagande att vara positiv till lokala engagemang för bostadsbyggande och företagande inom de utpekade områdena. LIS-planen är ett tillägg till gällande kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget är inte komplett vad avser planeringsunderlag, riksintressen, övergripande mål m m, utan det ska alltid läsas tillsammans med den kommuntäckande översiktsplanen. 

LIS-planen finns att ladda hem under relaterad information till höger.