Så kan du påverka kommunens planarbete

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Alla planer har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter.

Här beskrivs översikts- och detaljplaners samrådstillfällen och arbetsprocesser fram till antagen och gällande plan.

Översiktsplanering

Översiktsplanprocessen har två dialogtillfällen där du som berörd eller allmänt intresserad får lämna in skriftliga synpunkter på översiktsplanförslaget. De kallas samråd och utställning och pågår under minst två månader.

Under samråd och utställning ordnas oftast möten där politiker och tjänstemän informerar och diskuterar förslaget tillsammans med du som berörd eller allmänt intresserad.

Vi vill ha en medborgardialog i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Därför ordnas ofta dialogmöten redan under planens utredningsskede för att fånga in allmänhetens synpunkter och kunskap om olika områden.

Detaljplanering

Vi samråder kring ett planförslag med sakägare och i vissa fall andra kommuner som berörs av förslaget.

Till sakägare räknas fastighetsägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som länsstyrelsen och lantmäteriet. Du som har väsentligt intresse av förslaget ges tillfälle att lämna synpunkter under samrådstiden. Ibland informeras intresserade vid ett samrådsmöte.

Det slutliga planförslaget, granskningsförslaget, ställs ut för granskning under minst tre veckor på kommunhuset i Storuman och på Tärna samservice. Information om granskningen annonseras i våra ortstidningar och sakägare underrättas med brev. Synpunkter på förslaget lämnar du skriftligen under granskningstiden.

Publicerad den 15 februari 2023