Parkerings- och hastighetsplan

Vybild över Hemavan

Storumans kommun har som ambition att främja ett välstrukturerat trafiksystem för olika typer av fordon, i detta avseende fyller tillgängligheten på parkeringsplatser en central roll. I linje med att arbeta med nationella miljömål och Agenda 2030 ska Storumans kommun bli mer attraktivt för miljövänligare transportmedel.

Hållbara transporter och delningsekonomi är några aspekter som Storumans kommun vill främja med policyerna i parkeringsplanen. Storumans kommun vill erbjuda sina invånare ändamålsenliga parkeringar som speglar de behov som finns på landsbygden men också uppmuntra till platsbesparande beteendeförändringar.

Bilar tar mycket plats i tätorter där utrymmet ofta är begränsat särskilt i kommunens västra delar. Tydliga riktlinjer vad gäller parkeringar gör att fler väljer att etablera sig eller besöka vår kommun. Storumans kommun eftersträvat att så många som möjligt väljer gång, cykel eller kollektivtrafik som färdsätt till arbetet och fritidsaktiviteter där det är möjligt.

Viljeinriktningen är att fler väljer miljövänligare transportmedel som även är mindre ytkrävande vad gäller parkering. Ungefär 60 procent av kommunens invånare bor inom tätort där avståndet från ytterkant till centrum (fågelvägen) är 2 km vilket gör att många har det som betraktas som nära cykelavstånd till jobb, skola, handel och fritidsaktiviteter.

Storumans kommun arbetar aktivt med att uppnå en ”minimistandard” på större besöksparkeringar för friluftsliv. Dessa bör kunna erbjuda utedass, sopkärl, bänkbord, cykelställ samt informationstavla.

Parkeringspolicy för för Storumans kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2022-11-22 § 155

Publicerad den 16 februari 2023