Planeringsstrategi

Den 1 april 2020 ändrades i 3 kapitlet Plan- och bygglagen. Syftet med ändringen är att översiktsplaneringen ska bedrivas kontinuerligt, vara framåtsyftande och att översiktsplanen ska hållas aktuell. I detta blir planeringsstrategin det centrala nya verktyget.

Planeringsstrategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val och Storumans kommun antog en planeringsstrategi 19 april 2023. I samband med framtagandet av planeringsstrategin ska kommunen ta ställning till ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet samt kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen.

Kommunen ska även bedöma i vilken utsträckning planerna är aktuella. Bedömningar görs även för fördjupningar, tematiska tillägg samt styrdokument som är av relevans för översiktsplanearbetet.

Planeringsstrategi för Storumans komumun

Publicerad den 18 oktober 2023