Vindkraftsplan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige beslutade den 22 juni 2010 att fastställa ett tematiskt tillägg för vindkraft till den kommunövergripande översiktsplanen.

Syftet med planen är att underlätta pågående och kommande vindkraftsetableringar i vår kommun. I den högra menyn finns en länk till tilläggsplanen för vindkraft.

För att hantera ett särskilt ämne, som till exempel lämpliga platser för vindkraftsetableringar, kan man göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Den gäller för hela kommunens yta. Ett annat exempel på tematiskt tillägg är landsbygdsutveckling i strandnära lägen (byggande och exploatering inom strandskyddsområdet).

Planen har delats in i en bakgrundsdel och i en förslagsdel. I bakgrundsdelen finns fakta om förutsättningar och vindkraftens möjligheter i Sverige. I förslagsdelen presenteras de olika områdena som undersökts med karta, vindförhållanden, utbyggnadspotential och hur olika intressen (riksintressen, allmänna intressen och lokala intressen) kan påverkas av vindkraftsetablering. Det finns också en bedömning av vindområdet. Kartorna ska inte tolkas som en exakt redovisning av vindförhållandena på platsen.

Dokument

Tematiskt tillägg för vindkraft

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Additional plan for Wind Power

Sammanfattning på sydsamiska / Iktedimmie åarjelsaemien gielesne

Sammanfattning på nordsamiska / Coahkkaigeassu davvisamigilli

Vindval - forskning om vindkraftens påverkan

Vindval är ett kunskapsprogram med forskning om vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö. Programmet är ett samarbete mellan Energimyndigheten och Naturvårdsverket. På vindvals hemsida kan du läsa om hur människa, djur och natur påverkas av vindkraftsutbyggnad. Där kan du fritt ladda ner rapporter, filmer och lättillgängliga broschyrer med de senaste rönen på området. 

Vindlov- allt om tillstånd

Webbplatsen vindlov riktar sig till företag, myndigheter, organisationer och privatpersoner som behöver information om tillståndsprocessen för vindkraftverk. Där får du pålitlig och aktuell information samlad på ett och samma ställe och där hittar du även Vindbrukskollen, ett kartverktyg för att se projekterade och befintliga vindkraftverk. 

Publicerad den 4 juli 2023