Översiktsplaner

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Kommunstyrelsen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: ks@storuman.se

Ansvarig nämnd
Vy över fjällvärlden under sommartid

På den här sidan har vi samlat alla översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner som är gällande för Storumans kommun. Den nyaste är FÖP Tärnaby som antogs i september 2022. Ett inledande arbete pågår med en ny översiktsplan för hela Storumans kommun. 

En översiktsplan visar hur vi vill att mark och vatten ska användas i kommunen i framtiden och var bebyggelse planeras. Översiktsplanen grundar sig på politiska bestämda mål för hur kommunen bör utvecklas.

Översiktsplanen arbetas fram av kommunens tjänstemän i samråd med andra myndigheter och kommunens medborgare. Ansvarig för kommunens översiktsplanering är kommunstyrelsen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett visst ansvar under planens framtagande.

Översiktsplanen ska vara vägledande
Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan ett underlag och ska vara vägledande för att ta fram detaljplaner, områdesbestämmelser och bygglov. Fördjupningar av en översiktsplan kan göras om det finns behov att studera ett visst område närmare.

Fördjupade översiktsplaner
För att detaljplanera ett område i kommunen kan det i bland behövas en tydligare bild av området och hur det ska användas. Fördjupade översiktsplaner finns för Storuman/Stensele, Tärnaby och Hemavan.

Tematiska tillägg
För att hantera ett särskilt ämne kan man göra ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det gäller då för hela kommunens yta. Exempel på tematiska tillägg är vindkraftutbyggnad och hantering av strandskydd. Kommunfullmäktige fastställde ett tematiskt tillägg för vindkraft 2010.

Översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner för Storumans kommun

Översiktsplan för Storumans kommun

Fördjupad översiktsplan för Storuman/Stensele

Miljökonsekvensbeskrivning Storuman/Stensele 

Fördjupad översiktplan för Hemavan

Fördjupad översiktsplan för Tärnaby

Miljökonsekvensbeskrivning Tärnaby

Publicerad den 16 februari 2023