Detaljplaner

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd
Plankarta med bestämmelser

En detaljplan reglerar vad vi får och inte får göra inom ett markområde. Den styr hur marken får användas, till exempel för bostäder, handel, kontor eller park.

Detaljplanen reglerar också byggnaders storlek, byggnadshöjd, avstånd från byggnad till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark. En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller ersätts av en ny detaljplan.

En detaljplan består av:

  • plankarta med bestämmelser - anger vad som gäller för den mark som detaljplanen omfattar.
  • planbeskrivning - redovisar planens förutsättningar och syften.
  • genomförandebeskrivning - redovisar organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska åtgärder för att genomföra planen.
  • miljökonsekvensbeskrivning - krävs i de fall planen får betydande påverkan på miljön.

Det är viktigt att du får möjlighet att vara delaktig och ha inflytande när vi gör en detaljplan. För att nå en god helhetslösning väger vi allmänna intressen mot enskilda.

Plankartan med dess bestämmelser är en juridiskt bindande handling.