Detaljplan för del av fastigheterna Vallnäs 1:3, 1:8 och 1:13, "Solsidan" i Storuman

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i mars 2022, reviderad mars 2023. Syftet är att göra en byggnation av cirka 14 nya bostäder (åretruntboende) i attraktivt läge vid Luspvikens strand, Saljesnäset samt tillhörande infrastruktur och dagvattenhantering. Syftet med detaljplanen är även hantering av strandskyddsbestämmelserna.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget har bedömts strida mot gällande fördjupad översiktsplan för Storuman då området är utpekat som naturmark - rekreation. Detaljplanen har handlaggts genom utökat förfarande. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Tidigare samråds- och granskningstid

Samråd har skett under tiden 11 april till och med 2 maj 2022. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet. Granskning har skett under tiden 5 april till och med 28 april 2023 och inkomna yttranden har sammanställts i ett granskningsutlåtande.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 10 maj 2023 belsutat att godkänna detaljplanen. Kommunfullmäktige har den 13 juni 2023 beslutat att anta detaljplanen. Protokollsutdrag finns tillgängligt under Relaterad information här till höger. Planen vann laga kraft 2023-07-13.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87, alternativ kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 10 augusti 2023

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss​​på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Kommunfullmäktiges beslut om antagande (281 kb)

Granskningsutlåtande (201 kb)

Plankarta (441 kb)

Planbeskrivning (3,8 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (4 mb)

Arkeologisk utredning (3,7 mb)

PM Upphävande av strandskydd (11 mb)

Dagvattenutredning (4,6 mb)

Markteknisk undersökningsrapport (1,9 mb)

Geoteknisk utredning (1 mb)

Va-utredning (2,9 mb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)