Detaljplan för del av fastigheterna Vallnäs 1:3, 1:8 och 1:13, "Solsidan" i Storuman

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i mars 2022, reviderad mars 2023. Syftet är att möjliggöra en byggnation av cirka 14 nya bostäder (åretruntboende) i attraktivt läge vid Luspvikens strand, Saljesnäset samt tillhörande infrastruktur och dagvattenhantering. Syftet med detaljplanen är även hantering av strandskyddsbestämmelserna.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget bedöms strida mot gällande fördjupad översiktsplan för Storuman då området är utpekat som naturmark - rekreation. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande. Genomförande av detaljplanen bedöms inte ge betydande miljöpåverkan.

Tidigare samrådstid

Samråd har skett under tiden 11 april och 2 maj 2022. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 5 april till och med 28 april 2023 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242), Storumans kommunbibliotek i Storuman (Stationsgatan 6) och Tärna Samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 28 april 2023. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2016.553-313. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87, alternativt kundtjänst 0951-140 00 för vidare besked.

Publicerad den 28 mars 2023

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Underrättelse om granskning (139 kb)

Samrådsredogörelse (419 kb)

Plankarta (622 kb)

Planbeskrivning (3,7 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (4 mb)

Arkeologisk utredning (3,7 mb)

PM Upphävande av strandskydd (11 mb)

Dagvattenutredning (4,6 mb)

Markteknisk undersökningsrapport (1,9 mb)

Geoteknisk utredning (1 mb)

Va-utredning (2,9 mb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)