Ansöka om ny eller ändrad detaljplan - planbesked

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd

Om du planerar en åtgärd som kan innebära att kommunen behöver upprätta, förändra eller upphäva en detaljplan, kan du ansöka om ett planbesked hos miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Skriftlig ansökan

Om du vill göra en ny detaljplan eller ändra en befintlig måste du göra en skriftlig ansökan om planbesked. 

Ansökans innehåll

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vad du vill ändra i gällande detaljplan eller beskrivning av ny detaljplan. Med ansökan ska det också följa med en karta som visar det berörda området. Det är även bra om du kan skicka med en enkel idéskiss.

Om åtgärden gäller en byggnad, måste din ansökan också innehålla en beskrivning av byggnadens storlek och utseende.

Det kan exempelvis vara byggnadens högsta våningsantal, uppskattat antal lägenheter eller utformningen i stort, till exempel om byggnaderna ska vara friliggande eller sammanbyggda.

Planbesked

När du skickat in din ansökan får du ett så kallat planbesked. Det har du rätt att få inom fyra månader efter att din fullständiga ansökan kommit in. I planbeskedet får du veta om vi kommer att påbörja ett detaljplanarbete eller inte.

Om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att påbörja planarbetet, får du också reda på ungefär när den kan antas.

Om nämnden beslutar att inte påbörja ett planarbete har du rätt att få veta varför.

Planbeskedets betydelse

Ett positivt planbesked innebär endast att kommunen tänker påbörja ett detaljplanarbete enligt din ansökan.

Detaljplaneförslagets inriktning eller omfattning kan bli ändrat efter synpunkter som kommer fram under planprocessen. Planbeskedet är inte heller någon garanti för att kommunen kommer att anta detaljplanen.

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och som du inte kan överklaga. Beslutet ska inte heller uppfattas som ett slutligt ställningstagande från kommunens sida.

Avgift

Du betalar en avgift för planbeskedet - oavsett om beskedet är positivt eller negativt.