Detaljplan för del av fastigheten Joesjö 1:143

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan är framtagen i april 2021, reviderad juni 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en byggnation av åtta fritidshus

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens gällande översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samråd och granskning

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning. Samråd har skett under tiden 17 maj till och med 4 juni 2021. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 7 september till och med 28 september 2021 och de yttranden som inkommit har sammanställts i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande.

Antagande

Förslag till detaljplan är inför antagande av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Tidigast den 20 oktober 2021 kan detaljplanen antas.

Detta är inte ett tillfälle att avge yttrande igen utan upplysning om att förslag till detaljplan är inför antagande. Tillkänngivande om antagandet kommer att anslås på kommunens anslagstavla.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 5 oktober 2021

Relaterad information

Information om planprocessen (331 kb)

Tidigare handlingar från samrådstiden 
Tidigare handlingar från granskningstiden

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Granskningsutlåtande (180 kb)

Samrådsredogörelse (355 kb)

Plankarta (464 kb)

Planbeskrivning (821 kb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (428 kb)

VA-utlåtande (307 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)