Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Björkfors 1:11 och 1:692 med flera i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Björkfors 1:11 och 1:692 med flera i Hemavan, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad januari 2012, reviderad mars 2017. Syftet med den nya planen är bland annat att skapa förutsättningar att anlägga vändplan efter Utsiktsvägen i Hemavan.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplan för Hemavan. Detaljplanen handläggs enligt normalt förfarande.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2013-09-20 - 2013-10-03. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Planförslaget är utställt för granskning 2017-03-30 - 2017-04-20 på kommunhuset, miljö- och samhällsbyggnadskontoret i Storuman, Tärna Samservice i Tärnaby under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du framföra dem skriftligt till oss. Uppge vårt diarienummer 2008.0002-315. Senast den 2017-04-20 vill vi ha dina synpunkter. Om dina synpunkter inte kommer in i tid kan du förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplan.

Dina synpunkter skickas till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81  Storuman eller via e-post.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i PDF och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plan- och genomförandebeskrivning (178 KB)

Plankarta (352 KB)

Samrådsredogörelse (122 KB)

Principsektion vändplan (106 KB)

Geotekniskt utlåtande (2 MB)

Orienteringskarta (146 KB)

Samrådshandlingar