Gemensamt vatten

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd

Om du har en egen brunn och dessutom bedriver livsmedelsbutik, matservering, lägerverksamhet, uthyrning av boende eller att ni inom samfälligheten har en gemensam brunn, så finns det regler för provtagning av vattnet.

När man bedriver en verksamhet och har en egen brunn så kommer Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter och ställer krav på vattnets kvalté. Detta är för att du ska säkerställa att vattnet är godkänt att dricka. Registrering för att denna brunn sker på samma sätt som vid en livsmedelsregistrering. 

Större vattentäkter

  • vattentäkt som försörjer fler än 50 personer och/eller som levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Det är Livsmedelsverkets regler som gäller för större gemensamma vattenanläggningar.  Det är vattenföreningen som ansvarar för anläggningen och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som är kontrollmyndighet.

Alla större dricksvattenanläggningar ska registreras hos bygg- och miljönämnden. 

Provtagning måste göras årligen efter ett fastställt kontrollprogram.

Mindre vattentäkter

  • vattentäkt som försörjer färre än 50 personer eller levererar mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn. 

För dessa gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning.  Det innebär att man bör ta vattenprov med jämna mellanrum och ha en regelbunden kontroll av vattentäkten.

Mindre vattentäkter med speciella regler

Alla vattentäkter, oavsett storlek, som levererar dricksvatten till verksamheter som i sin tur tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, så som t.ex.

  • restauranger och caféer samt andra livsmedelsverksamhet
  • campingar, hotell, vandrarhem, bärplockarboenden
  • byastugor, kursgårdar, församlingshem

För dessa vattentäkter gäller samma regler och krav som för de större vattentäkterna.

Bilda en gemensamhetsanläggning

Gemensamhetsanläggning är när flera fastigheter går samman om en gemensam sak. Att bilda en gemensamhetsanläggning har många fördelar både för nya och redan befintliga vattentäkter. Gemensamhetsanläggningen reglerar hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. En gemensamhetsanläggning kan bara bildas genom en lantmäteriförrättning. Fördelen med en gemensamhetsanläggning är att det är fastigheterna, och inte ägarna personligen, som är knutna till anläggningen. Om en fastighet byter ägare har denne automatiskt samma rättigheter och skyldigheter som den tidigare ägaren. Det innebär också att det finns en ekonomisk trygghet för framtida drift och underhåll. Rätten upplåts med servitutsrätt.  

Är det fler än fem fastigheter som har del i anläggningen är det lämpligt att vid lantmäteriförrättningen bilda en samfällighetsförening genom att anta stadgar och utse styrelse. Föreningen som bildas blir en juridisk person som kan ta lån, bygga upp fonder för framtida behov och teckna försäkringar för att skydda sig mot skador. Vill du veta mer kontakta lantmäterimyndigheten.

Publicerad den 13 juli 2021