Så fungerar en grävd brunn

Om du inte har tillgång till kommunalt vatten kan du ha en grävd eller en borrad vattenbrunn.

En egen brunn bör du utforma så att vattnet kan hålla en bra kvalitet under många år framåt.

Det är viktigt att ta vattenprover på brunnens vatten om man tror att vattnet kan ha förorenats.

Att göra en brunn

1. Brunnen måste ha ventilation

Ventilationsröret ska mynna nedåt och öppningen ska vara täckt med ett finmaskigt nät, för att hindra att snö och insekter kommer in i röret.

2. Brunnslocket ska vara tätt till exempel i betong

Regnvatten och smådjur slinker lätt ner i brunnen om locket inte är tätt.

3. Översta betongringen ska vara ordentligt ovan marken

Det hindrar regn- och smältvatten nära brunnen från att rinna in. Brunnsringen bör nå 30 cm över marken och helst över 50 cm i snörika områden!

4. Marken ska sluttas av från brunnen

Det gör att ytvatten leds bort. Om det samlas vatten nära brunnen kan det vara bra att göra små diken som leder bort vattnet. Denna åtgärd påverkar inte vattentillgången i brunnen.
Marken runt brunnen bör vara tät och hårt packad . Det hindrar föroreningar ovanifrån att sippra ned.

5. Fogarna mellan betongringarna måste vara täta

Annars kan förorenat vatten, växtrötter och smådjur tränga in i skarvarna. En bra metod för att täta är att använda cementbruk eller gummiringar.Vid grävningen bör det översta jordlagret cirka 0,5 m tjockt läggas tillbaka överst i jordlagret igen när man fyller hålet. Om den hamnar längre ner kan brunnen förorenas. Packa jorden hårt när den läggs tillbaka.

6. Genomföringar måste vara täta

Alla genomföringar, som där vattenledningen från brunnen går genom ett hål i betongringen, måste vara täta annars kan förorenat vatten
rinna in i brunnen.

Gör ren brunnen

Klorera brunnen med 9 dl natriumhypoklorit (12%) per kubikmeter vatten. Låt det stå i brunnen över natten. Töm sedan brunnen och spola ledningarna tills klorlukten försvinner.
Natriumhypoklorit finns att köpa på färgaffärer.