Eget vatten och avlopp

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Ansvarig nämnd
Vattenbrunn

Om din fastighet ligger långt från kommunala vatten- och avloppsledningar måste du lösa vatten- och avloppsfrågan på annat sätt. Det kan du göra med en egen vattenbrunn och en egen avloppsanläggning, eller med gemensamma anläggningar med andra fastighetsägare i närheten.

Egen dricksvattenbrunn

Det finns två huvudtyper av brunnar, borrade brunnar och grävda brunnar. En borrad brunn kan man göra i berg eller jord och du behöver anlita en borrfirma för att göra en sådan.

Du behöver inte söka tillstånd eller göra en anmälan om du ska borra eller gräva efter vatten. Men du måste naturligtvis ha rådighet över marken där du tänker ta ditt vatten, eller ha kommit överens med markägaren, om platsen för vattentäkten råkar ligga på annans mark.

Provtagning

Det är lämpligt att du ser till att undersöka dricksvattnets kvalitet, för att försäkra dig om att vattnet inte innehåller några skadliga ämnen eller mikroorganismer. Detta gäller särskilt i äldre grävda brunnar.

Det finns laboratorier som har bra service när det gäller information om vattenkontroller och vilken utrustning som behövs. När du ska beställa provtagning är det viktigt att det är ett ackrediterat laboratorium du vänder dig till. 

Vid beställning av material för provtagning ber vi dig att klicka i rutan som ger oss på kommunen möjlighet att ta del av ditt provsvar. Detta för att vi ska kunna föra statistik över kvalitén i just erat vattenområde.

Livsmedelsverket ger ut bra information och råd som rör enskild dricksvattenförsörjning, även Sveriges geologiska undersökning (SGU) informerar om brunnar och dricksvatten, se länkar till höger.

Eget avlopp

Avloppsvatten innehåller smittämnen som bakterier, virus och parasiter och om vattnet inte renas tilräckligt kan det leda till smittspridning. Vattnet kan också innehålla skadliga kemikalier.

Även en liten avloppsanläggning räknas därför som en form av miljöfarlig verksamhet och ska du anlägga en sådan så krävs tillstånd från oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Äldre avloppsanordningar uppfyller ofta inte dagens krav på avloppsrening och kan behöva rustas upp, men ändringar kan du behöva anmäla till kommunen i förväg. Mer information om avloppsanordningar och ansökan eller anmälan finns på länkarna intill.

Samplanering

Vid ny- eller utbyggnad bör du samtidigt planera för vatten och avlopp . Det kan trots planering ibland vara svårt att ordna med både vatten och avlopp inom tomtens gränser, i synnerhet om det finns andra hus med vattenbrunnar i närheten.

Flera grannar kan gå samman och göra en gemensam avloppsanläggning (mer om det via länk till höger) eller en gemensam dricksvattenbrunn eller både och. Man kan också undersöka möjligheten att få servitut för anläggningar utanför den egna tomten.

Publicerad den 16 augusti 2022