Detaljplan för Laxnäs 1:127 i Tärnaby

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan förLaxnäs 1:127 i Tärnaby, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj, reviderad augusti 2016. Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för bostäder som kommer att användas som turistboende.

Planförslaget följer gällande fördjupad översiktsplan för Tärnaby där området är markerat som område för turistservice.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 23 juni till och med 11 augusti 2016. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats redaktionellt efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt under tiden 26 september till och med 10 oktober 2016 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11), under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 10 oktober 2016. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2016.0062-315. Om du inte har framfört dina skriftliga synpunker under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Planbeskrivning (964 KB)

Plankarta (1,3 MB)

Samrådsredogörelse (44 KB)

Behovsbedömning (600 KB)

Information om planprocessen (66 KB)