Detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:707 m.fl., Västbyn i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2019, reviderad april och december 2020 samt april 2021. Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad med olika typer av boende samt nya utförsåkningsområden. Planområdet omfattar totalt cirka 120 hektar och ligger i den nordvästra delen av Hemavan. Planförslaget medger tätare bebyggelse närmast väg E12 samt glesare bebyggelse i övre delarna av området. Målet är att stärka och göra turistdestinationen mer attraktiv och därmed skapa nya arbetstillfällen i området.

Området ligger utanför detaljplanelagt område. Planarbetet hanteras med utökat förfarande då det bedöms vara av betydande intresse för allmänheten samt i övrigt av stor betydelse. Förslaget stämmer överens med fördjupad översiktsplan för Hemavan från 2011 då området tänkt för fritidsboende och alpint intresseområde. 

Samråds- och granskningstid

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning. Samråd har skett under tiden april 2020 till och med maj 2020. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden december 2020 till och med januari/februari 2021 och de yttranden som inkommit har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Länsstyrelsen har maj 2021 inkommit med kompletterande yttrande över bl.a. justering av planområdet som utförs efter granskningstiden.

Antagande

Kommunfullmäktige har den 14 september 2021 beslutat att anta detaljplanen. 

Tillkännagivande om antagandet och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet att anta detaljplanen, har skett genom anslag efter kommunfullmäktiges sammanträde, se anslagstavla. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går även bra att skicka eventuella frågar via e-post.