Detaljplan för bostäder på del av Umfors 1:45

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för bostäder på del av fastigheten Umfors 1:45, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i januari 2020, reviderad mars 2020. Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av crika 15 bostäder (fritidshus).

Området ligger utom detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2020-01-21 till och med 2020-02-10. En av sakägarna fick förlängd tid till senast 2020-02-17. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse som finns att läsa här till höger. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns även tillgängligt för granskning under tiden 2020-03-13 till och med 2020-04-03 på kommunhuset i Storuman (Blå vägen 242) och Tärna samservice i Tärnaby (Västra Strandvägen 11) under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du meddela det till oss, senast 2020-04-03. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2019.0007-315. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (562 kb)

Planbeskrivning (1,8 mb)

Samrådsredogörelse (740 kb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (1,1 mb)

Va-utredning (2,7 mb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)

Information om planprocessen (445 KB)

Samrådshandlingar