Detaljplan för centrumnära bostäder i Storumans samhälle

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Rönnen 1 och 8 i Storumans samhälle, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen maj, reviderad i oktober 2016. Syftet med den nya planen är skapa förutsättningar för nya bostäder i form av lägenhetshus i centrumnära läge. Området ligger efter Skolgatan/Rallargränd.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Storuman/Stensele. Planförslaget vill tillgodose ett behov av bostäder för åretruntboende. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2 juni till och med 17 juni 2016. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter det som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 28 oktober till och med 14 november 2016 på kommunhuset (Blå vägen 242)  i Storuman under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 14 november 2016. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2016.0020-313. Om du inte har framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du för problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (325 KB)

Planbeskrivning (1,4 MB)

Illustrationskarta (192 KB)

Riskbedömning farligt godsled (859 KB)

Samrådsredogörelse (200 KB)

Behovsbedömning (1,3 MB)

Orienteringskarta (320 KB)

Information om planprocessen (66 KB)

Samrådshandlingar