Detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för Björkfors 1:448, 1:5 m.fl., Kungsplatån och Forsfallet i Hemavan, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i maj 2019, reviderad januari och september 2021. Planens syfte är att anpassa byggrätter så att de bättre svarar mot ett förändrat marknadsbehov. Den södra delen är idag planerad för flerbostadshus och hotell. Dessa byggrätter föreslås utgå och ersättas av en småskalig fritidshusbebyggelse. Genom att planområdet får en något större utbredning norröver kan antalet bostadsenheter i stort sett bibehållas.

blobid0.png

Området ligger delvis inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samråd och granskning

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 2019-06-03 till med 2019-06-24. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse som finns att läsa här till höger. Planförslaget har reviderats efter samrådet. Ett öppet informationsmöte hölls 9 oktober 2019 i Hemavan. Minnesanteckning från mötet finns som en bilaga i samrådsredogörelsen.

Granskning har skett under tiden 12 februari till och med 5 mars 2021 och de yttranden som inkommit har sammanställts i ett granskningsutlåtande inför detaljplanens antagande.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 15 december 2021 beslutat att anta detaljplanen.

Beslutet om antagande blev överklagat till mark- och miljödomstolen som i beslut 2023-01-24 avvisade samtliga överklaganden. Beslutet överklagades vidare till mark- och miljööverdomstolen som i beslut meddelat 2023-05-11 inte lämna prövningstillstånd. Mark. och miljödomstolens avgörande står därför fast och detaljplanen vann laga kraft 2023-05-11.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87.

Publicerad den 20 juni 2023