Detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, aktivitetscenter m.m. vid Hemavans Fjällcenter

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för fastigheten Björkfors 1:34, Björkfors 1:733 m.fl., bostäder, aktivitetscenter m.m. vid Hemavans Fjällcenter, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen i april 2020, reviderad juni och oktober 2021. Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av området med nya bostäder, verksamheter, utökat område för parkering, möjliggörande för tillbyggnad av befintlig simhall med padelbanor, gym m.m.

Området ligger inom redan detaljplanelagt område. Planförslaget överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för Hemavan. Detaljplanen handläggs genom standardförfarandet.

Tidigare samråd och granskning

Planförslaget har varit ute för samråd och granskning. Samråd har skett under tiden 11 maj till och med 1 juni 2020. Inkomna synpunkter och yttranden över planförslaget har sammanställts i en samrådsredogörelse. Granskning har skett under tiden 6 september till och med 27 september 2021 och de yttranden som inkommit har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. 

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 20 oktober 2021 beslutat att anta detaljplanen.

Tillkännagivande om antagandet och om hur man går tillväga om man vill överklaga beslutet att anta detaljplanen, har skett genom anslag efter miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde, se anslagstavla. Läs mer i informationsbladet om planprocessen under relaterad information samt utdrag ur miljö- och samhällsbyggnadsnämndens protokoll.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går även bra att skicka eventuella frågor via e-post.

Publicerad den 26 oktober 2021

Relaterad information

Information om planprocessen (330 kb)

Samrådshandlingar

Granskningshandlingar

Antagandehandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om antagande (2 mb)

Granskningsutlåtande (530 kb)

Samrådsredogörelse (1 mb)

Plankarta (550 kb)

Planbeskrivning (5,7 mb)

Undersökning av detaljplanens miljöpåverkan (2,1 mb)

PM Geoteknik (1,6 mb)

VA-utredning (113 kb, p.g.a. sekretess publiceras inte kartbilaga)

Dagvattenutredning (333 kb)

Fastighetsförteckning (får begäras ut via telefon 0951-140 71 eller e-post)