Förslag till områdesbestämmelser vid Linsundet (Raejietjåelmie)

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Vy från Linsundet
Foto: Tommy Larsson

Förslag till områdesbestämmelser vid Lindsundet (Raejietjålmie), Storumans kommun, Västerbottens län. Förslag till områdesbestämmelser är framtagen april 2015, reviderade augusti 2015. Syftet med områdesbestämmelserna är att behålla områdets speciella karaktär och bereda ortsbefolkningen möjlighet till kortare vistelse för fiske.

En annan viktigt mening med områdesbestämmelserna är att hindra en utveckling av området til traditionellt fritidshusområde. Förslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan som antogs 2011.

Samrådstid

Förslag till områdesbestämmelser har varit ute för samråd under tiden 14 maj till och med 4 juni 2015. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelsen. Förslaget har justerats efter synpunkter som framkom under samrådstiden.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till områdesbestämmelser finns tillgängligt för granskning under tiden 25 september till och med 16 oktober 2015 på kommunhuset, Blå vägen 242, Storuman och Tärna Samservice, Västra Strandvägen 11 i Tärnaby under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 16 oktober 2015. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81  Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2014.0573-315. Om dina synpunkter inte har kommit in i tid till nämnden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta områdesbestämmelserna.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83. 

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Områdesbestämmelser (359 KB)

Karta områdesbestämmelser (92 KB)

Samrådsredogörelse (56 KB)

Orienteringskarta (224 KB) 

Information om planprocessen (45 kB) 

Samrådshandlingar