Förslag till detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, "kyrkstugeområdet" i Tärnaby

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Orienteringskarta över området

Förslag till detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, "kyrkstugeområdet", Tärnaby, Storumans kommun, Västerbottens län. Förslag till detaljplan är upprättad 24 april 2014, reviderad 19 september 2014. Syftet med den nya planen är att skapa förutsättningar för flerbostadshus på del av fastigheten Kyrkostaden 1:1 i Tärnaby.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplan för Tärnaby. Detaljplanen handläggs enligt normalt förfarande.

Samråd

För att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjligheter till insyn och påverkan har kommunen haft förslaget ute för samråd under tiden 26 maj till och med 17 juni 2014. Planförslaget har justerats efter synpunkter som framkom under samrådstiden, bl a har byggrätten och antal våningar justerats. Alla inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt för granskning under tiden 16 oktober till och med 6 november 2014 på kommunhuset, Blå vägen 242 i Storuman, och Tärna Samservice, Västra Strandvägen 11 i Tärnaby, under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 6 november 2014. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81  Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2012.0571-315.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Plankarta (134 kB)

Plan- och genomförandebeskrivning (655 kB)

Samrådsredogörelse (756 kB) 

Fältrapport - geoteknisk undersökning (316 kB)

Planritning - geoteknisk undersökning (138 kB)

Jordartsprotokoll - geoteknisk undersökning (308 kB)

Markundersökningsrapport (MUR) (325 kB)

Projekterings PM - geoteknisk undersökning (476 kB)

Information om planprocessen (45 kB)