Förslag till detaljplan för Knipan 2, Storuman

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Orienteringskarta över området

Förslag till detaljplan för Knipan 2 i Storuman. Förslag till detaljplan är framtagen november 2014, reviderad april 2015. Syftet med planen är att bevara och utveckla fastigheten så att dess ursprungliga karaktär och värde kan säkras.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplan för Storuman/Stensele. Detaljplanen handläggs enligt normalt förfarande.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 17 november till och med 8 december 2014.

De synpunkter som framkom under samrådstiden har sammanställts och kommenterats av kommunen i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget under granskningstiden

Förslag till detaljplan finns tillgängligt  för granskning under tiden 14 maj till och med 4 juni 2014 på kommunhuset, Blå vägen 242, Storuman, under ordinarie öppettider. Granskningshandlingar finns tillgängliga till höger under relaterad information.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 4 juni 2015. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81  Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2014.0206-313.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Planbeskrivning (1 MB)

Plankarta (139 KB)

Samrådsredogörelse (59 KB)

Orienteringskarta (505 KB)

Information om planprocessen (45 kB)