Normalt planförfarande

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Handläggare
Telefon: 0951-140 71

Ansvarig nämnd

Schema på normalt planförfarande

Planbesked

Ansökan om planbesked kan göras på enkla handlingar och miljö- och samhällsbyggnadsnämnden måste lämna beskedet inom fyra månader. Om beskedet är positivt får du också information om när planen ungefärligen kan antas. Ett postivt planbesked innebär inte en garanti för att en detaljplan kommer att antas. Under handläggningen kan det visa sig att det av olika skäl inte är möjligt att genomföra projektet. Planbeskedet går inte att överklaga.

Behovsbedömning

Vid normalt planförfarande börjar vi med att ta fram en behovsbedömning. I behovsbedömningen gör vi en bedömning om en detaljplan kan medföra betydande miljöpåverkan. I behovsbedömningen tittar vi också om det kan krävas andra utredningar. Andra utredning kan till exempel vara geoteknisk utredning, vatten- och avloppsutredning och ras- och skredriskutredning. Behovsbedömningen skickas till bland annat  länsstyrelsen i Västerbotten och berörd sameby för att få deras synpunkter.

Samråd

Efter vi fått synpunkter på behovsbedömningen upprättas ett förslag till detaljplan. Vi skickar ut förslaget till berörda sakägare och myndigheter som får lämna synpunkter. Ibland har vi också ett samrådsmöte. Då presenterar vi förslaget och allmänheten får då möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådstiden är cirka tre veckor och under den tiden kan du som är berörd lämna sina synpunkter. Efter samrådet görs samrådsredogörelse där vi redovisar synpunkter som har kommit in och kommenterar om vi kan tillgodose synpunkterna eller inte.

Granskning

Efter samrådstiden gör vi eventuella ändringar av förslaget och kungör detaljplanen. Kungörelsen sker på kommunens anslagstavla och i våra ortstidningar. Till sakägare och andra berörda skickar vi ut en särskild skrivelse. Granskningstiden är cirka tre veckor lång. Vi sammanställer alla synpunkter i ett granskningsutlåtande. Det är viktigt att notera vilka synpunkter som vi inte har tagit hänsyn till. Vi ska så snart som möjligt meddela den som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

Det är kommunfullmäktige som antar detaljplanen. Innan dess ska miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänna detaljplanen. Ibland har nämnden rätt att anta en detaljplan.

Överklagande

Du har rätt att överklaga beslutet att anta en detaljplan om du senast inom granskningstiden har lämnat skriftliga synpunkter. Från den dag beslutet kungjorts på kommunens anslagstavla har du tre veckor på dig att skicka in din överklagan.

Laga kraft

Om inga överklagningar har kommit in "vinner detaljplanen laga kraft", det vill säga börjar att gälla, tre veckor efter antagandet. Detaljplanen är då juridiskt bindande.