Risker i kommunen

För att du som kommuninvånare ska kunna förbereda dig på ett bra sätt är det viktigt att du känner till vilka risker som finns i kommunen. I Storumans kommun tar vi vart fjärde år även fram en så kallad risk- och sårbarhetsanalys vilket är en analys av vilka risker som finns i kommunen.

Enligt lag ska kommunen regelbundet analysera risker och sårbarheter i kommunen. Detta dokument kallas för risk- och sårbarhetsanalys och görs vart fjärde år vid ny mandatperiod. Risk- och sårbarhetsanalysen ger viktig kunskap om hur vi kan förebygga, förbereda oss för och hantera samhällskriser.

Genom att identifiera och bedöma tänkbara risker och deras samband får kommunen möjlighet att arbeta förebyggande för att hitta lösningar på och mildra redan uppkomna händelser. Syftet är att identifiera risker och hot samt att det ska bidra till att kommunen ska kunna vidta åtgärder för att stärka beredskapen för allvarliga händelser.

Publicerad den 4 maj 2017