Hur fungerar en kommun?

Kommunen har ansvar för många viktiga samhällsfunktioner. En del uppgifter måste alla kommuner göra, andra är frivilliga.

Medborgarna väljer kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet. Det är kommunens medborgare som röstar in förtroendevalda i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och sätter de övergripande målen.

Kommunfullmäktige utser nämnder

Kommunfullmäktige tillsätter också styrelser och nämnder, som ska sköta det löpande arbetet. De som sitter i nämnderna är för det mesta deltidspolitiker, som sköter sitt uppdrag på fritiden. De viktigaste nämnderna är kommunstyrelsen, fritids-, kultur- och utbildningsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och omsorgsnämnden.

Kommunstyrelsen ser till att fullmäktigebesluten blir verklighet

Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige och har ett eget ansvarsområde. Men den fungerar också som kommunens "regering" och har ett övergripande ansvar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens verksamheter och förbereder även ärenden som kommunfullmäktige ska behandla.

Nämnderna sätter politiska mål för sitt ansvarsområde

Nämndernas viktigaste uppgift är att omvandla kommunfullmäktiges övergripande mål till verksamheter inom det egna ansvarsområdet. Nämnderna sätter upp effektmål inom sina ansvarsområden.

Förvaltningarna

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Till exempel har omsorgsnämnden en förvaltning som heter omsorgsförvaltningen. Förvaltningarna utför det arbete som nämnden beslutat om. Nämnderna har ett ansvar för att följa upp att förvaltningens arbete leder mot de politiska målen.