Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför redogör vi här hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av data som vi sparar hos oss. Här kan du läsa mer om vad som gäller.

Starkt skydd för personlig integritet inom kommunens verksamheter
Storumans kommun ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att skyddet för den personliga integriteten är starkt inom kommunen. Det gäller för såväl behandling av personuppgifter gällande invånare och företagare med relation till kommunen, som medarbetare och andra individer vars personuppgifter kan komma att registreras hos kommunen. Alla som registreras ska kunna känna sig trygga när de anförtror kommunen sina personuppgifter.

Storumans kommun behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. På den här sidan berättar vi om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en levande person. Det kan vara uppgifter som namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Storumans kommuns nämnder är var och en personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som de gör och ansvarar för att sådan behandling sker på ett lagligt sätt. För de kommunala bolagen ansvarar dess styrelser.

Hur skyddas dina personuppgifter?
All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med beaktande av EU:s dataskyddsförordning och att behandlingen sker enligt gällande lag. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in
Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, när du skickar ett e-postmeddelande, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter. Detta kan till exempel vara:

  • Person- och kontaktinformation vilket innebär namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Betalningsinformation, till exempel fakturainformation och bankkontonummer.
  • Finansiell information vilket i praktiken betyder din inkomst.

Kommunens personuppgiftsansvariga myndigheter utför ett antal åtaganden som är lagstadgade, det innebär att vi arbetar för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

När du använder någon av våra e-tjänster eller någon blankett där du lämnar personuppgifter kan vi samla in följande information:

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, om du äger en fastighet eller en bostadsrätt. Även uppgifter om familjerelationer.
  • Finansiell information vilket i praktiken betyder din inkomst. 

Vad gör vi med din information?
Storumans kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänintresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Vilka kan vi komma att dela din information till?
Storumans kommun kan komma att dela dina personuppgifter till utförare av kommunala tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare. För de personuppgifter som delas med våra upphandlade leverantörer gäller det avtal vi har upprättat mellan varandra.

Storumans kommun kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom Statististiska Centralbyrån, Försäkringskassan, polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att behandla ditt data inom EU/EES. Vi följer alltid EU/EU-kommissionens rekommendationer om adekvat skyddsnivå och ett personuppbiträdesavtal finns med vår leverantör som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar ditt data så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av Storumans kommun.

Vad har du för rättigheter?

Registerutdrag

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar. Vi behöver säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person, så du kan komma att behöva legitimera dig. Begäran ska vara skriftlig. Normalt ska du få informationen inom en månad.

Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd") 

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Klagomål
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas så kontaktar du Storuman kommuns Dataskyddsombud.

Om du fortfarande inte är nöjd med hur Storumans kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen, besök www.datainspektionen.se.

Kontakta oss
Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till Storuman kommuns Dataskyddsombud ks@storuman.se , via post Storumans kommun, Dataskyddsombud, Blå Vägen 242, 923 81  STORUMAN eller tel 0954-140 28

Publicerad den 5 maj 2020