Kommunal författningssamling

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Storumans kommun meddelade av kommunfullmäktige den 22 september 2015, § 119.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun

Storumans kommunfullmäktige beslutade den 29 april 2014 om kommunens lokala ordningsföreskrifter. Syftet med ordningsreglerna är att säkerställa den allmänna ordningen på offentlig plats inom Storumans kommun.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Storumans kommun, originalhandlingar

Serviceplan för Storumans kommun 2019-2022

I serviceplanen finns kommunens serviceorter, servicenoder och servicepunkter beskrivna samt vilken servicenivå som dessa bör omfatta. Planen ska säkerställa hur man ska ombesörja grundläggande kommersiell service på landsbygden samt annan viss offentlig service som lämpligen kan samordnas med kommersiell service. 

Serviceplan för Storumans kommun 2019-2022

Strategisk plan för Storumans kommun 2024-2027

I juni 2023 antogs en ny strategisk plan för 2024-2027 som ersätter tidigare strategisk plan. Den strategiska planen är vårt viktigaste styrdokument som ligger till grund för allt vi gör i våra olika verksamheter.

Strategisk plan för Storumans kommun 2024-2027

Handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Syftet med handlingsprogrammet är att på ett översiktligt sätt beskriva Räddningstjänsten i Storumans arbete med att hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser, både operativt och förebyggande. Handlingsprogrammet är fastställt av kommunfullmäktige 2022-06-14 och reviderad 2024-02-27.

Handlingsprogram lag om skydd mot olyckor

Policy för resfria möten och energismart resande

Policyn utgör grunden för nödvändigt resande inom kommunorganisationen och kompletteras med riktlinjer som förklarar hur målen ska nås. Policyn ska leda till att anställda och förtroendevalda gör smarta val vid planering och genomförande av möten och resor i tjänsten. Storumans kommun ska vara en förebild för allmänhet och företag när det gäller resfria möten och smart resande.

Policy för resfria möten och energismart resande

Riktlinjer till policy för resfria möten och energismart resande

I bilagan finns riktlinjer för vår policy för resfria möten och energismart resande.

Riktlinjer till policy för resfria möten och energismart resande

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar m.m.

Här finns taxor och avgifter för utskrifter och kopior av allmänna handlingar.

Taxa för kopior, utskrifter och avskrifter av allmänna handlingar m.m.

Renhållningsordning för Storumans kommun

Kretsloppsplan för 2021-2030 och Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun antogs 16 februari 2021 i kommunfullmäktige.

Kretsloppsplanen berättar hur vi ska arbeta för att minska avfallsmängderna samt öka återbruket och återvinningen inom både den kommunala organisationen och i samhället. Föreskrifterna berättar för dig som fastighetsägare, och hyresgäst, om hur avfallet ska sorteras och hanteras samt information om dispenser och undantag från renhållningskravet.

Kretsloppsplan för förebyggande och hantering av avfall 2021-2030 (inkl bilagor)

Föreskrifter om avfallshantering för Storumans kommun (reviderade 2021-11-23)

ABVA för Storumans kommun

Allmänna bestämmelser för användande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Storumans kommun. 

ABVA för Storumans kommun

Skolskjutsreglemente

Skolskjutsreglemente

Ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda

Ersättningsbestämmelser för kommunalt förtroendevalda 2023-2026

Riktlinjer för digitalt bevarande av allmänna handlingar

Syftet med dessa riktlinjer är att skapa förutsättningar och rutiner för att i framtiden kunna bevara och tillgängliggöra digital information.

Riktlinjer för digitalt bevarande av allmänna handlingar

Publicerad den 25 mars 2024