Detaljplan för triangelspår på del av fastigheten Luspen 3:116 m.fl.

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för triangelspår på del av fastigheten Luspen 3:116 m.fl, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen oktober 2017. Syftet med den nya planen är att möjliggöra ett triangelspår mellan Inlandsbanan och Tvärbanan vid NLC Storumanterminalen.

Planförslaget bedöms följa fördjupad översiktsplan för Storuman/Stensele från 2011 då intentionerna var att möjliggöra fullgod järnvägsanknytning till terminalområdet genom att skapa ett trafikreservat för triangelspår till områden från Inlandsbanans sydgående spår. Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd mellan 2017-08-21 och 2017-09-18. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan inklusive miljökonsekvensbeskrivning samt andra utredningar finns tillgängliga under relaterad information. Handlingarna finns också tillgängliga under granskningstiden (2017-11-22--2017-12-13) på kommunhuset (Blå vägen 242) och kommunbiblioteket (Stationsgatan 6) i Storuman under ordinarie öppettider.

Senast 2017-12-13 ska dina synpunkter vara inkomna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81 Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2015.0035-313. Om du inte framfört dina skriftliga synpunkter under granskningstiden kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Publicerad den 21 november 2017

Relaterad information