Detaljplan för del av Krokfors 1:3 och 1:48

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av fastigheterna Krokfors 1:3 och 1:48, Storumans kommun, Västerbottens län, upprättad maj 2012, reviderad juni 2020 och maj 2023. Syftet med den nya planen är att skapa förutsättningar att fortsätta exploatera i anslutning till befintlig detaljplan. 

Planförslaget överensstämmer med kommunens översiktsplan. Detaljplanen handläggs genom normalt planförfarande enligt äldre plan- och bygglag (ÄPBL).

Tidigare samråds- och utställningstid

Samråd har skett under tiden 2012-05-31 till och med 2012-06-21. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats  och kompletterande utredningar har tagit fram efter det som framkom under samrådet. Utställning av det reviderade planförslaget hölls under tiden 2019-06-24 till och med 2019-08-30. Inkomna yttranden från bland annat länsstyrelsen har inneburit att kompletteringar av utredningar kring ras- och skredrisk har tagits fram. Efter utställningstiden har även hantering av avloppslösning förtydligats i planhandlingarna. 

Behov av ytterligare en utställning

Exploatören har utfört förprojektering av vägar och har kommit med förslag med något ändrad vägsträckning med anledning av lutningar samt något justerade tomtplatser. För att utreda dagvattenhantering och vatten- och avloppsfrågan utifrån de föreslagna justeringarna har en reviderad VA-utredning tagits fram. Utställning nr 2 har skett under tiden  2023-06-12 till och med 2023-06-30. Ett utlåtande över synpunkter som kommit in finns till höger under relaterad information.

Antagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 30 augusti 2023 beslutat att anta detaljplanen. Protokollsutdrag finns tillgängligt under Relaterad information här till höger. Som underlag har politikerna fått ta del av utlåtandet över synpunkter som kommit in och förslag till antagandehandlingar. Planen vann laga kraft 2023-09-27.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Ulrik Norgren, telefon 0951-140 87. Det går också bra att skicka frågor via e-post .