Förslag till detaljplan för handelsområde vid Hemavans Flygplats

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd

Förslag till detaljplan för del av Björkfors 1:122 i Hemavans samhälle, Storumans kommun, Västerbottens län. Förslag till detaljplan är framtagen april, reviderad november 2015. Syftet med detaljplanen är skapa förutsättningar för att bygga en bilverkstad/butiksbyggnad och skoterhandel med tankställe.

Bestämmelser och ställningstaganden

Aktuellt område ligger inom riksintresse för naturvård och friluftsliv. Förslaget följer gällande fördjupad översiktsplan för Hemavan.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 25 maj till och med 17 juni 2015. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats efter vad som framkom efter samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Planförslaget finns tillgängligt för granskning under tiden 16 november till och med 7 december 2015 på kommunhuset, miljö- och samhällsbyggnadskontoret, Storuman och Tärna Samservice, Tärnaby, under ordinarie kontorstid. Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 7 december 2015. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81  Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2014.0460-315.Den som inte har framfört sina synpunkter då, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83. 

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Planbeskrivning

Plankarta

Samrådsredogörelse

Miljökonsekvensbeskrivning (7 MB)

PM Geoteknisk undersökning

Markteknisk undersökningsrapport MUR

Orienteringskarta (356 KB)

Information om planprocessen (45 kB) 

Samrådshandlingar