Detaljplan för del av Luspen 3:5, Truckstop i Storuman

Här kan du skicka din fråga, synpunkt eller klagomål
Om du vill vara anonym kan du välja att inte fylla i din e-postadress.
Ansvarig förvaltning

Miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen
Blå vägen 242
923 81 Storuman
Telefon: 0951-140 00 (kundtjänst)
E-post: mbn@storuman.se

Kontaktpersoner
Ulrika Kjellsdotter
Planhandläggare
Telefon: 0951-140 71

Ulrik Norgren
Planerare/byggnadsinspektör
Telefon: 0951-140 87

Elin Rutqvist
Miljö- och samhällsbyggnadschef
Telefon: 0951-140 68

Ansvarig nämnd
Orienteringskarta över området

Förslag till detaljplan för del av Luspen 3:5, "Truckstop" i Storuman, Storumans kommun. Förslag till detaljplan är framtagen 22 september 2014, reviderat 18 november 2015. Syftet med den nya planen är att skapa förutsättningar för "truckstop" - serviceanläggning/uppställningsplats för fransportfordon och serviceanläggning med handel och bilservice vid väg E12/E45 i södra delen av Storumans samhälle.

Planförslaget överensstämmer med den fördjupade översiktsplan för Storuman/Stensele. Detaljplanen handläggs enligt normalt förfarande.

Samrådstid

Planförslaget har varit ute för samråd under tiden 28 november till och med 19 december 2014. Inkomna synpunkter och yttranden har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse. Planförslaget har reviderats/kompletterats efter vad som framkom under samrådet.

Att ta del av och lämna synpunkter på förslaget

Förslag till detaljplan finns tillgängligt  under tiden 5 januari till och med 27 januari 2016 på kommunkontoret, Blå vägen 242,Storuman, under ordinarie öppettider.

Om du har synpunkter på förslaget ska du skriftligen meddela det till oss, med namn, adress, och telefonnummer, senast den 27 januari 2016. Den som inte har framfört sina skriftliga synpunkter då , kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Skicka synpunkterna till Storumans kommun, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, 923 81  Storuman eller via e-post. Uppge vårt diarienummer 2013.0631-313.

Frågor besvaras av Ulrika Kjellsdotter, telefon 0951-140 71 eller Sonja Eliasson, telefon 0951-140 83.

Relaterad information

Granskningshandlingar. Samtliga filer är i pdf-format och öppnas i nytt fönster.

Ta kontakt med oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om du får problem med filerna så hjälper vi gärna till.

Samrådsredogörelse (69 KB)

Planbeskrivning (2 MB)

Plankarta (244 KB)

Illustrationskarta (277 KB)

Trafikillustration (147 KB)

Projekterings PM, geoteknisk undersökning (519 KB)

Markundersökningsrapport (MUR), geoteknisk undersökning (337 KB)

Fältrapport, geoteknisk undersökning (298 KB)

Jordartsprotokoll, geoteknisk undersökning (292 KB)

Planritning geoteknisk undersökning (185 KB)

Dagvattenutredning (961 KB)

Bilaga till dagvattenutredningen (186 KB)

Orienteringskarta (68 KB)

Information om planprocessen (45 kB)